Page:Sibu Congkan Xubian367-鄭穀-鄭守愚文集-1-1.djvu/49

此页尚未校对


城多暁瘴澤國少晴春漸逺無相識青梅獨向人

   送徐端公南歸

青衿離白社朱綬始言歸此去多應羡𥘉心盡不違江

帆和日落越鳥近郷飛一路春風裏楊花雪滿衣

   題無夲上人小齋

寒寺唯應我訪師人稀境静雪消遅竹西落照侵牎好

堪惜歸時落照時

   髙蟾先軰以詩筆相市杼成𭔃酬

張生故國三千里知者唯應杜子微杜牧舎人時張祐處士云可怜故囯

三千里虚唱歌詞滿六宫君有君恩秋後葉可能更羡謝玄暉年有後宫

詞云君恩秋後葉曰日向人踈也

   咸通十四年府試木向榮題中用韻