Page:Sibu Congkan Xubian388-晁說之-嵩山文集-10-09.djvu/125

此页尚未校对


而施則無窮君子於是知孝恭之所以為孝恭

者既自躬之復見子之其源流可勝道哉伏念

燕懿王體貎魁偉謹今上御名寡言好讀書無犬馬

之玩是孝恭之所自邪政和四年甲午六月戊

午嵩山晁說之題

    跋趙周翰詩卷

歐陽公為趙公洒掃平山堂時禮貎誠意今猶

可想也文章之名其所以重於天下者抑又有

此歟宣和庚子十二月壬申嵩山晁說之題