Page:Sibu Congkan Xubian388-晁說之-嵩山文集-10-09.djvu/130

此页尚未校对


其㸃睛不着意而手柔衣寛非唐人脫筆之妙

莫之及也靖康元年十一月二十日阻凍睢陽

舟中題

    跋忠懿王草聖

荆南王修撰作五朝春秋託始於吳越猶之魯

也忠懿王文武之才於是乎亦可少窺矣靖康

元年十一月二十二日箕山晁說之題

    題魯直嘗新柑帖

元祐末有蘇黄之稱漸不平之或曰蘇公自有