Page:Sibu Congkan Xubian388-晁說之-嵩山文集-10-09.djvu/63

此页尚未校对


同諸鄴侯宣公區區剴切徳宗斯誠艱矣然又

有難者我 藝祖謂人君以納諌為羙何如自

不為非不劳臣下諌諍當是之時雖趙韓王無

謀謨之迹誅盧絳而諸將征伐愈武不用楊徽

之而羣臣徳業益厲子之献納於斯時弗益艱

歟子仕矣願且勉諸無謂傳巖一老曰能敢字

子曰子獻政和元年辛巳十一月辛丑序

    周元仲字序

為劉向之學說靈臺之詩曰靈善也積而為灵