Page:Sibu Congkan Xubian389-晁說之-嵩山文集-10-10.djvu/5

此页尚未校对


玩子雲之篇章樂于居千石之官西𦍑嘗有警

帝思將帥之臣追羙趙充國詔雄即未央宫充

國圖𦘕為頌綏和元年秋帝大誇胡人多禽獸

復幸長楊縱胡客大校獵雄復作長楊賦上之

比以諷帝雄為郎時自奏少不淂斈而好沈博

絶䴡之文願不受三嵗之奉且休晚直事庶淂

肆心廣意以自克就有詔可不奪奉令尚書賜

筆墨錢六萬淂𮗚書于石渠時京師班嗣者右

曺中郎将逰之子顯名當世逰甞賜秘書之副