Page:Sibu Congkan Xubian394-程俱-北山小集-10-05.djvu/53

此页尚未校对


 清風郎月輙思𤣥度空山無人誰與晤語謝𤣥度

 養生盡年希風數子坐遂宿心豈非天賜王右軍

 東山之㳺人境起勝淝水之勲莫之與竸謝安石

 談鋒孰當寄逸鷹隼訾黄不猍莫賞神駿支道林

     陸宣公祠堂賛

 唐相陸宣公贄嘉興人建炎三年夏四月信安程俱

 假守秀州始訪公之像圖之資聖佛寺卛僚吏祠而

 拜之謹為之賛曰

 天下無事湛干宴安視此神噐隱如太山是以其臣

 唯得是嗜以諛為恭以憸為智世方紛亂上下岌岌