Page:Sibu Congkan Xubian397-程俱-北山小集-10-08.djvu/68

此页尚未校对


 北山小集卷第三十一

            信安程 俱

    墓銘二

     先妣遷奉墓誌

 宣和六年正月𦵏我先妣太冝人鄧氏于鎮江府丹

 徒縣五州山之原今資政殿學士吳興郡公葉公萝

 得銘其墓建炎三年春車駕南渡虜𮪍荐入淮淛鎭

 江常宿重兵時危士卒恣睢樵牧不禁存殁罹災及

 我先塋童山發屋殆爲荒區㑹俱以辠去朝㝷抱末

 疾不能趼定奔赴省視松檟大懼𢦤夷丘壠以重不