Page:Sibu Congkan Xubian398-程俱-北山小集-10-09.djvu/5

此页尚未校对


 林為第一座而未甞有幾微營保社希利養之意盖

 聞人巨刹請留而不顧視世之釋子貪濁狂亂區區

 汲汲扵權利之間者豈不賢哉又與之有故是冝銘

 銘曰是惟意公之塔雲壑縈帶蓮峰秀發風林演唱

 山谷響荅師曽不亡常說妙法

     朝散大夫行尚書司封貟外郎致仕毛公

     墓誌銘

 建炎四年秋有旨召朝散大夫毛隨詣行在所尚書

 下衢州趣為駕既至始見政事堂陳天下利害慷慨

 眀白有言動聽先是虜比歳大入是年春猖蹶至東