Page:Sibu Congkan Xubian398-程俱-北山小集-10-09.djvu/74

此页尚未校对


 兼載細入畢書是以選擇必精職任亦重又况某昔

 年備貟東觀更歷歳月纂次無幾尸曠巳多豈容冒

 榮更塵史屬方聖主焦勞側席懋建中興之業羣能

 著職緫核名實之時而某以疵謬之迹無用之才加

 㕥衰瘁玷兹盛選義不自安所有新除著作佐郎恩

 命伏望鈞慈察其懇誠特行敷奏許賜寢罷除某一

 宫觀差遣以安愚分

     乞許六叅官赴二十六日起居建炎三年二月隨駕初到杭州

 某竊聞巳降指揮二十六日朝殿契勘當日不係六

 叅日分切縁六叅官及望叅官自此月巳來車駕戒