Page:Sibu Congkan Xubian399-程俱-北山小集-10-10.djvu/32

此页尚未校对


貟以補應置之闕則官不加多而事實治矣且六曹

郎官在平時為髙選然其進而為郎者有漸以有館

職博士寺監丞少監府曹故也然文學才能積勞累

資皆可充選其流不一故其遷有二塗平遷者則有

七寺少卿三監長官其進擢者則為左右史太常祕

書之貳左右司司業今則不然矣以郎官為重耶則

未歷朝廷差遣初離州縣之人皆可得以為輕耶則

其遷必為左右史等官者也又有舊為七寺卿少三

監長官者徃往無以䖏之恐非朝廷甄别人才

名噐之本意也某扵建炎三年二月二十四日甞具