Page:Sibu Congkan Xubian399-程俱-北山小集-10-10.djvu/9

此页尚未校对


之旨與夫諸州土産之冝但見杭湖等州和買絹數

頗多而⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇秀不及因以為不均扵是分撥八萬匹與

平江府而秀州管認四萬匹自是秀州之民扵常稅

之餘和糴之外又加此一項和買紬絹扵是民力益

困為害浸深後來扵建炎三年十一月中因轉運司

狀以平江秀州不産蠶桑減秀州和買為二萬疋然

終是創添此項責以所無輸納之時逺扵他州貴價

収買而官給價直不過八百貧弱下户未必得錢撗

被誅求急扵常賦秀民疾苦莫此為大伏望聖慈深

賜詳察特賜蠲免和買紬絹則一州之民受惠不細