Page:Sibu Congkan Xubian399-程俱-北山小集-10-10.djvu/97

此页尚未校对


知樞宻院合該封贈是時係初封特封小國又扵當

年十一月内該遇冬祀大禮又合封贈係合贈次國

其逐次封贈官告因建炎三年二月渡江並皆去失

不存今來又該遇紹興元年九月十八日明堂大禮

又許封贈係第三次合封大國今來即不審淑國係

是大國為復次國若是大國即乞省部指揮扵一等

大國内别封一國號如是次國即乞依條封贈大國

及司封手分崔彦通狀稱本官妻今來合遷改次國

夫人本部已擬福國夫人具奏訖兼福係次國俱再

追喚到司封手分崔彦通令供具宰執合封贈母妻