Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/128

此页尚未校对


朝請大夫一日忽語所親曰始吾乞身强徤自謂終

老里門渠意及此今而歸罙足以侈上恩可但巳耶

因復請休於家理別圃苕霅之上幅巾藜杖徃來其

間澹乎若與世無營者閲秘典日數百紙要以了達

死生人亦初未之知也居數月感疾命諸子具祕器

⺊壽藏既乃曰後事豫矣瞑目何憾即折簡素所從

游告以逝日至日終于正寢治命不亂其悟解乃如

此實政和六年閏正月十八日也公雅有䇿畫臨事

不為茍且之計所至績效藹然有聞於時故所遷官