Page:Sibu Congkan Xubian406-朱松-韋齋集-3-3.djvu/56

此页尚未校对


松行曽祖蘆村府君其季子也惜其無以自發於世因序其後以

貽子孫有起家者為光揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)嘉祐五年庚午仲春旣

望男從手從辰此蘆村府君所作序也丁酉政和八月十二日重録

   送程復亨序

廣平程某復亨謂予外兄從予逰於閩者二年予語

以安逸憂患知之詳矣將歸省其毋及其祖毋其可

以無言司徒文子問於子思曰親䘮三年未𦵏則何

服子思曰三年而未葬則服不除也故告之一曰葬

吾舅而後加吉服夫子失魯司冦將之荆先之以子

夏申之以冉有曰䘮不欲其速貧古之君子以失位