Page:Sibu Congkan Xubian424-洪咨夔-平齋文集-10-04.djvu/131

此页尚未校对


    家朝南避僞回任檄跋

開禧丁卯之變蜀士有死之以爲忠者有去之以

爲義者各行其志也吾朝南其去之以爲義者歟

夫死生命也去就義也惟其委死生於天而後能

全去就於人易曰君子以致命遂志朝南以之

    徽廟草書千文跋

臣恭惟 徽宗皇帝聖學天縱粃糠姚姒萬幾餘

閑游戯翰墨元氣淋漓不擇地而施梁周興嗣所

次千文遂𬒳異丗非常之遇 髙宗皇帝中興江

左志在復古 列聖雲章奎畫厚募歸之東序每

得宣和宸藻輙悲不自勝以故左璫慮傷 上意