Page:Sibu Congkan Xubian424-洪咨夔-平齋文集-10-04.djvu/140

此页尚未校对


於月次畨用於名皆近丗所罕見

    觀劉忠肅手簡

嘉定甲申某與公曽孫爲龍州交承端平乙未

申又獲與公元孫今太常寺主簿同朝常簿論事

挺挺有祖風烈可敬也出示此軸敬書其後

    題劉忠肅和洗竹詩帖

洗竹和篇與白樂天養竹記同意闢邪衛正嚴矣

異時罷相乃出於所善之楊畏何薈翳託根之深

    觀劉忠肅所書金剛經

此必非在臺省時所書閑退中移心法耳