Page:Sibu Congkan Xubian424-洪咨夔-平齋文集-10-04.djvu/80

此页尚未校对


心謀不累朔而告功疊嶂危瞰漪漣涵碧霏開煙

合人冉冉行圗𦘕中潦無停輪冰無留屨相與夸

誦前邵後程不容口而君意猶(⿱艹石)欿然者謂凢物

廢興㳂革相循無窮壞必有由成必有漸橋凢幾

變矣今揆時度力所僅就爾他山可斵安知來者

之不復石乎士大夫之患莫大於吝與驕吝者拔

一毛利其民不肯爲驕者毫髪及其民則施施有

德色蓋無學問義理以養其心而氣爲之贏縮也

君廉平有精力得敬事愛人之意視可以興利除

害者不慮費而橋役其大橋成不矜爲巳惠而以

圗堅惠逺卷卷後之人加於人一等矣紹定己丑