Page:Sibu Congkan Xubian424-洪咨夔-平齋文集-10-04.djvu/89

此页尚未校对


嘉定庚午春僧堂及廊廡成巳卯春二月已未

佛殿成紹定戊子冬佛像成門閣鍾簴㝷一新近

者倡其役逺者勸其功亡慮爲錢三千萬㑹行乞

于兩淮者七湘亦再披攘經營𡚒空起有堅忍彊

濟越二紀廼迄于成而智淵募建善法堂亦就緒

佛氏願力歴三生如一日閱累丗如一人名山勝

壤塔廟之崇閎樓觀之傑麗切雲漢亘崖谷人力

窮矣猶以爲未足大抵非一手足之爲也皎之徒

五丗相承人人以飭壞植仆爲巳責志念之烈不

爲飢渇寒暑變穹如奥如繚如闢如燁如卒不愆

于素丗之貴家大室或不一再傳而臺傾池荒弗