Page:Sibu Congkan Xubian424-洪咨夔-平齋文集-10-04.djvu/94

此页尚未校对


所息與沆瀣俱升黄髪婆娑能如君什伍相依少

長相扶老歳月飽風霜而無蕉萃之色乎以君之

生觀民之生侯於此不徒名也吁人未哺吾不可

以獨飫人方臞吾不可以獨腴對此大嚼奚心哉

說詩者以意逆志可也紹定元年正月日里人洪

某記

    善圃記

余官太少時𬒳檄行青城道上夏氣淑清空無㸃

雲西望群巘巉碧雪山出其顛霽霏留滋朝陽映

明濯濯如白夫渠擢立萬葉間可攬也入山秀蔚

而邃古與廬阜琅琊相上下宿丈人觀規犂明登