Page:Sibu Congkan Xubian440-許月卿-先天集-2-1.djvu/9

此页尚未校对


 亦孝思善繼者歟

嘉靖十三年十一月十九日

賜進士出身資政大夫南京禮部尚書

國子祭酒翰林侍讀兼修國

經筵講官增城湛若水書