Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/121

此页尚未校对


義人謂三紀以來越郡使者不愧聀事惟公與前按察使

劉公仲脩而巳擢江南行䑓治書侍御史皇慶二年甫及

七袠即致事而㱕君子以爲勇可以勵苟得忘退者矣公

之在浙西官調𠩄部造舟自淮入河至臨清時山東嵗侵

公建謂此有餘粟彼有困民此皆縣宫赤子且舟載不載

勞費等耳宜以有餘捄不足行省是其議乗便漕致粟五

萬石民賴以蘓其自任𩔖如此其在都䑓有選吏以才格

與憲銓常出入門下深自媒公一不頋及已除官公不以告

直謝遣之其人大恨乆知之乃大服昔漢孝武時號稱多

才或以智謀或以勇功或以文學刑名濟濟鏘鏘充仞朝

廷可謂盛矣而汲黯獨以亢直䖏躬孤植其間以帝之雄

才大畧輕視群臣至不冠則不敢見黯雖以言中其病柢