Page:Sibu Congkan Xubian447-朱德潤-存復齋文集-2-1.djvu/108

此页尚未校对


學正考察籍記諸生之行藝而紏正之元祐三年

以上舍内舍生為之至崇寧元年分太學正錄二貟

以𨽻外學由是郡學亦稍以齋生充𥙷國朝𥘉外郡

府學惟教授命官而正錄以下悉従各學推選繼又

従提舉學校官選委充小學諭而後陞正錄至六中

乃例以直學役滿陞授至正𥘉元朝廷復科舉興文

學臺憲官以謂直學職掌金榖而輒登師儒之席乃

别選行蓻生舉以充諭録焉太原郭君桓仲實預兹

選三年遂調延平路學錄扵是吴人喜為之賀且為

詩以壮其行而㑭朱徳潤為之序引㒒扵是而有感

焉延平舊俗尚氣而率自龜山楊公以二程之學倡