Page:Sibu Congkan Xubian447-朱德潤-存復齋文集-2-1.djvu/121

此页尚未校对


士君子之有志扵經濟者毎扵斯留意焉至正七年

冬平江路知事譚君清𠦑以河南省檄辟爲SKchar十月

既望君行有日矣郡諸曺郎以君之能佐治扵吴之

民人而熟扵案牘之精惜其去而不可留也咸持肴

SKchar餞扵西郊之外彷徨不忍别欲縶之維之而難

其請徳潤觧之曰譚君在吴一郡之民既受其福矣

今将SKchar河南而河南三數十州之民又将受其福焉

夫陳鄭許汝皆汴之属邑去京師千五百有餘里較

吴爲近以譚君之材幹佐𩓑治之賢宰朝夕従容簿

書間求民情而安治之吾将見其聲譽日著而SKchar

書有日矣又奚止福一郡之民㢤扵是諸曺郎與其