Page:Sibu Congkan Xubian447-朱德潤-存復齋文集-2-1.djvu/140

此页尚未校对


聖朝建學校以為教養之地凡郡府州各設文學⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾

以為業士者之師各置學公田以為業士者之贍主

其金榖簿書期㑹之煩又必設直學一人以司其出

納𠩄以尊師儒之嚴而不敢瀆也故居教官職者捴識

其大略而直學事者寔纂其詳也而直學之選則扵

士子之文雅純慎者舉逹路府而属分憲官試可始

俾受府檄以充是職秩滿三載則授邑庠諭錄而居

師儒之席矣緣是遴選其職為不易得至正元年

新安程伯義始以吴學薦而即得分憲試可遂直呉

江州學事故吴之士人喜為之賀也愚嘗聞古者國

有學黨有庠術有序而周人學校設教不領扵六官