Page:Sibu Congkan Xubian447-朱德潤-存復齋文集-2-1.djvu/43

此页尚未校对


執斚奠洗餞天子使石湖𥻘𥻘横山峋峋惟此使客

執轡侁侁如公子扎萬國是賔或貢厥篚汎汎楊舟

来觀于亭載⿰⿱亚⿰口亅欠 -- 𰙔載㳺謂此太守賔礼孔脩經之營之

教之食之匪教弗勸匪食弗滋百尓来使視此銘詩

  石魚亭記

至正元年冬理問和侯九思治地扵杭西湖之集慶

山土崗靣陽石老泉清杉松檜檉交樛于上蒼藤碧

蘚蔓聮于下工役之始銚臿既舉钁深九尺許得石

焉状如魚昻頭掉尾有躍禹門鼔北⿰氵𡨋 -- 溟之態土工不

敢𥝠有而進扵侯侯曰吾方鑿池置魚而石魚出豈

其徴耶扵是鑱石畚土䟽泉瀦水置石魚扵其中仍