Page:Sibu Congkan Xubian448-朱德潤-存復齋文集-2-2.djvu/11

此页尚未校对


良故某得至此時平章尤公亦在因曰朱某宋名士

遂堅欲爵之公辭以仕宦非所𩓑但得正名義㱕田

廬𠯁矣南服既定丞相以尤平章至吴城凡宋所籍

朱某家産悉還之由是頗營業為𨼆居計晚愛内典

與阮登炳何䖏尹䓁結華嚴㑹大徳三年冬忽說梵

網曰予其逝矣熏沭危坐中宵合掌脫去年七十七

子應得

祖應得字仁仲聡敏有材幹事親至孝㝎省之暇議

論古今父子自為知巳咸淳庚午以上舍生㑹試授

祕書省檢閱文字再授太學正以父言三鎮事忤賈

似道安置淮西至元十三年江南㱕附後復吴中𨼆