Page:Sibu Congkan Xubian472-彭孫貽-茗齋集-34-20.djvu/63

此页尚未校对


  景陽鐘行金陵永寕寺景陽鐘今年六月墜地碎作十餘片攷景陽樓創自元嘉齊武鑄鐘懸樓上宫人

   聞鐘起嚴粧自齊永明二年甲子拒今康𤋮十年辛亥歴十四朝二十甲子一千乙百八十六年為賦此萹以

   倡能詩者  景陽樓在法寶寺西南宋精鋭中軍寨内遺址尚存呼曰景陽臺今旗手衛營内地宋元嘉二

   十二年脩莗林園築景陽山始造景陽樓齊武帝置鍾景陽樓上令宫人聞鐘聲並起嚴餘華林園在臺城内

   本吳苑城也百尺樓在南唐宫中蕭儼曰恨樓下無井唐主問其故曰以此不及景陽樓唐主怒貶泛州 景

   陽井在今靈妃巷有文曰辱井在斯可無戒乎一名胭脂井

景陽古蠡盤花翠脣膊晶熒永明字䟽楹闢地季奴兒狎客留

賔麗華醉未𧼈蛾眉簮筆班先催燕尾菱花隊結綺臨春睡正

逥瓊枝璧月粧相媚鷓鴣翡翠未全消㪣破繁華小六朝夗央

未入胭脂井禽乕輕過白下橋烟花夣破江山改青⿰氵𭝠 -- 𣾰重雲留