Page:Siku Quanshu-百越先賢志-1-1.djvu/84

此页尚未校对


  綦毋俊

綦毋俊㑹稽上虞人也少治左氏春秋永初中舉孝亷

拜左校令出為交趾刺史元初三年合浦蠻夷反叛遣

侍御史任連督州郡兵討之俊 蒼梧乃往戎行所

向摧靡功當封賞上  命使自謂致冦當誅安

下詔美之其後郡虞翻稱俊㧞濟一郡讓爵土之封

謂此也據交廣記㑹稽典録 志𠫵修

  陳