國朝文類 (四部叢刊本)/卷第十二

卷第十一 國朝文類 卷第十二
元 蘇天爵 編 景上海涵芬樓藏元刊本
卷第十三

國朝文𩔖卷第十二

 髙麗國王封贈祖父母制 王構

洪惟我祖天錫勇智正萬邦廼眷爾家丗篤忠貞

有成績蓋本深而末茂其德厚者流光開府儀同

三司太子太師上柱國駙馬都尉瀋陽王征東行

尚書省右丞相髙麗國王王璋之祖故髙麗王王

植祗訓向方飭躬迪吉佩服儒雅奮勵材猷初父

命之親承以土宜而入貢㑹桓肅西廵于川徼而

世皇南撫于江壖亟期行李之通寧恤嵗華之易

途屯以永内訌仍遘于家艱號渙其申還納旋膺

于晝接中統之風雲載啓三韓之疆宇重臨從容

必中于事機造次弗忘于禮憲首遣眀廷之質有

冢嗣之良𨤲降展親示渥特殊于它姓服勤尊

主輸誠益拱于中天不譓是征屢爲先導奉朝斯

謹罔失常期孫繼尚于皇SKchar國允資于碩輔有爲

有守昔戡濟之功多言盛言恭兹弼諧之望著盍

旌舊哲庸賁嘉稱太師維垣爵以馭其貴君子如

祉制以象其賢庶幾徃訓之遵亦曰徽彞之舉於

戯匪報也永爲好也恩隨鸞檢以疊䟽惟有之是

以似之系與鴨江而並逺可贈端誠奉化保慶亮

節康濟佐理功臣太師開府儀同三司尚書右丞

相上柱國髙麗國王謚忠敬

昭令德于前人爵巳隆于三丗受介福于王母恩

特侈于再傳具官髙麗國王王璋祖母金氏淑愼

其儀柔嘉維則東藩作儷北闕聮姻不墜簪圭功

有武公之父子親承盥饋禮如王氏之舅姑一則

彰夙夜之勤一則示閨門之肅嗣爲貴壻況有賢

孫諄襲請䟽之來聞赫奕徽彞之並舉鳯綈鸞檢

翟茀魚軒於戯重莫重于傳家有懿含飴之訓榮

莫榮于錫號徃歆加禭之章可追封髙麗王妃

 趙與芮降封平原郡公制 王構

我國家法天立統稽古象賢武定方維曁聲猷之

益廣恩加降附宜寵數之兼隆廼睠𦒿英其敷制

𠕋趙與芮身端而行治識逺而量夷曩在南邦

爲近戚儼(⿱艹石)典刑之舊巋然位望之尊阻鄰好以

弗修知天心之厭楚棄官榮而髙蹈偉王子之去

殷幾年退處於郷閭庶事靡聞于朝著執吾信使

惟彼權姦爰興問罪之師用慰徯蘇之望江左之

連城不守始奉表以請降浙東之遺老雖存亦挈

族而來覲然制有上下等威之别而情無親踈逺

近之殊分土惟三爵巳崇于而主降級以兩名未

正于爾躬是用𣈆以文階賁之華綬天秩亞上公

之貴月卿躋太府之班於戲辨宗伯之九儀王者

所以示綏懐之禮兼洪範之五福人臣所以全安

養之榮茂對寵光徃堅素履可授金紫光禄大夫

撿校大司農平原郡公

 丞相阿里海牙贈謚制  王構

朕惟不世之主膺不世之運非常之人立非常之

功方一統之宏開有六師之分董鄂漢順流而下

勢甚建瓴荆湖堅壁者多事猶掣肘儻弗資其雄

畧其何奠于遐方故光禄大夫湖廣行中書省左

丞相阿里海牙端慤而䟽通聦明而果銳禁廷乆

侍簡眷良深朝政參知弼諧有頼遭明時建長䇿

機决于十年之先殄餘孽芟群㐫威行于萬里之

外下江陵以爲之根本破長沙以潰其腹心外梗

咸除率虎旅平吞于桂海降旌隨竪故龍驤直抵

于錢塘猗惟黻衮之加煥(⿱艹石)雲章之諭錫賚榮多

于貴近勞還位亞于侯王忠於國惠於民靡不用

其至也報爾功崇爾德孰能與於此哉雖當年左

揆之特升顧今日彞章之未舉佇遂圖形之制彌

深撫髀之思爵首冠于台司封乃䟽于舊國曰武

以旌其戰伐曰定以著其和平名則易之期百千

世禮之同者惟一二臣於戲周宋爲鐔石城爲鋒

朕仰⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼皇王之大武黄河如帶泰山如礪卿允爲

宗社之元勲尚兾英靈永言歆格可特贈佐平南

紀宣力功臣開府儀同三司太師上柱國追封楚

國公謚武定

 丞相荅刺罕贈謚制  王構

予欲宣力四方所頼人才之叶𦔳天不憗遺一老

其何治化之成能故中書右丞相哈刺哈孫荅刺

罕嶽瀆英靈乾坤間氣執德弘而信道篤禔身正

而格物深判宗寺兼示恩威奠藩封于磐石之固

坐廟堂不動聲色措天下于泰山之安位不以内

外爲重輕事不以險夷爲去就廓神明之藴有窒

皆通推惻隱之心靡𡨚不釋惟奬善疾邪之太甚

故積憂成恙以相仍言仁義如魏文貞寜恤憸徒

之巧沮佩安危(⿱艹石)韓忠獻詎容神器之它攘刃游

于批大卻之餘器别于遇盤根之際離綱未綴一

誠堅抗群囂泰運重開百慮竟如素䇿顧嗣基之

伊始其佐命者惟卿載纉式功出膺邊𤨏駟介不

煩于屢駕衮衣佇俟于來歸云胡馳訃之聞⿺辶䖏

輟朝之慟雖卿之所守匪生而存匪死而亡然政

有或疑奚究而問奚取而決詢之輿議揆以舊章

眞王超異姓之封顯秩冠上公之貴治典教典並

以襃崇東平廣平罔俾專美嗚呼國家之講制度

一二臣式克似之天理之在人心百千世不能易

也永言孚格以啓方來可贈推誠履正佐運功臣

太師開府儀同三司上柱國追封順德王謚忠獻

 平章史弼封鄂國公制  王構

嗣德罔不在初粤彛章之具舉舊人丕克逺省疇

偉績之特書榮禄大夫平章政事議樞宻院事提

調諸衛屯田事史弼器博而用周志剛而行敏早

繇禁籞出揔戎行英眀兼本乎天資方略悉合于

古法視長江如履平地居然𫉬跳盪之功撫疲黎

猶保稚嬰允矣著綏懐之效始自淮襄之百戰迄

于嶺海之同風顧宣力之獨多其推誠則弗替終

始三朝之眷賜環屢壓于宸班優游六藝之文緩

帶雅稱于儒將是宜賁之華綬衍以眞封以酬旣

徃之勞以示惟新之渥於戲功臣圖象秩盍冠於

褒公元老壯猷忠尚資於方叔益圖報稱祗服訓

言可特加銀青榮禄大夫封鄂國公

 翰林承㫖姚樞贈謚制  王構

昔有先正蚤事聖皇惟夙夜單厥心而終始典于

學如伯益之贊夏禹曁尹躬之佐成湯行乎仁義

之塗任其社稷之重計于廟堂之上眀夫事幾之

先蓋精神志意之相孚故啓沃都俞之靡間制難

拘于一例恩特侈于屢書故翰林學士承㫖中奉

大夫詳定禮儀使贈榮禄大夫少師文獻公姚樞

以淵識弘謨爲國蓍蔡以清彞素檢爲時楷儀曉

萬事安異同式群工壹統畧周旋必禮温温維德

之恭敷納以言蹇蹇匪躬之故止殺允符于宸慮

宣澤丕應于天功以故終和且平近者親逺者附

不賞而勸大臣法小臣㢘國家之表裏可觀風俗

之樞機隨轉績巳成而弗有身愈退而彌尊顧當

時耆夀其誰歟致今日隆平者公也正事正言正

道親傳 文祖之燕謀有德有功有能首𬒳先朝

之鴻訓肆朕(⿱𥫗綦)承之始於公簡注之深槐序延登

衣仍衮黼棠隂未徙胙廼龜𫎇因謚以正其名崇

章以介其祉於戲得天下賢材斯足矣方圖政化

之新有朝廷大議則就之慨想儀刑之舊徃欽兹

命以永其傳可加贈嘉猷程世舊學功臣太師開

府儀同三司追封魯國公仍謚文獻

 翰林承㫖姚燧父楨贈官制 王構

朕尊祖敬宗升崇嚴謚推恩錫𩔖孚告明廷鴻文

鉅𠕋之參脩縟典彞儀之詢考叶成熈事允頼耆

儒迹先德之繇來盍惠術之同衍翰林學士承㫖

榮禄大夫知制誥兼脩國史姚燧父楨名門甲姓

偉望通才𥘉與長公聮芳于西洛繼爲膚使持節

於南壖以拯濟生靈爲心以搜揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)茂異爲任茇艱

危而靡恤期德澤之丕揚所全活者幾千人(⿱艹石)

鄧公之河𭛠其徃依者五百室非惟李氏之義門

奚我生之弗辰竟以死而勤事風雨憂時之略有

𣡡于中菑畬名世之規以貽于後匯之深流之濬

培之厚發之弘嚴潔雄深文獨髙于衆作光眀正

大學載侈于宗傳況宻㫖之親承時洪謨之叶贊

成吾孝治繄爾義方旣因其親以及人之親故尊

所教俾掌邦之教而先兄後弟繼文以忠以章節惠

之文以示遺經之報於戲貞風千古巋然不廢魯

靈光太史一家嗣者無慙漢司馬永言介止式克

歆兹可贈銀青榮禄大夫大司徒追封魯國公謚

忠獻

 留守叚貞贈謚制   王構

蕭司留務漢髙隆端本之規垂作共工虞舜迪有

邦之訓昔 聖皇之在御稽徃古以建官惟時亮

功朕其䟽渥通奉大夫大都武衛親軍都指揮使

司逹魯花赤提調大都屯田事大都留守兼少府

監叚國幹故父銀青光禄大夫司徒武衛親軍都

指揮使司逹魯花赤大都屯田事提調大都留守

司少府監事貞際亨隆之運效乃所長襲通敏之

休善於其職端莊恪愼周宻䟽通心休休焉如有

容器渾渾𠔃靡可限⺊澗𤄊食惟洛議首定於遷

都𧰼天漢揆之宫勲屢書于考室應叢機則曲當

奮竒略以無前審勢度材六司之事異矣攻金刮

玉一器而工聚焉歴華貫凡十七階翼皇基于億

萬載慨生存之莫復宜襃謚之兼崇以衍封腴

疇勤濟於戲紫微丹闕非徒示壯麗之威鯁論直

言無復見典刑之舊尚其英爽式克欽承可特贈

效忠宣力功臣太傅開府儀同三司上柱國追封

安國公謚武宣

 播州楊邦憲贈謚制  王構

朕惟牂牁重鎭介巴渝之間丗其守者曰楊氏自

唐渉宋代不乏人嚮者邦憲審於去就挈版圖内

附 世祖皇帝實寵嘉之逮朕(⿱𥫗綦)服嗣子漢英

率先群牧述職來庭以父殁未謚乞襃贈夫爵以

馭其貴謚以成其美治古之道也況先朝屏翰之

臣邈在一方而能綏輯其民不失常業餉兵増戍

屢效忠勤如邦憲者不以易名可乎於戲㩀德論

功惟彞章之具舉有子承考尚奕丗之彌光可贈

某官謚敏惠

 平章廉希憲贈謚制  元明善

惟我 世祖皇帝肈自藩服受鉞專征天賚良

弼爲之左右一家四海傳次在予名爵之崇顧斯

實靳故榮禄大夫中書平章政事贈清忠粹德功

臣太傅開府儀同三司追封魏國公謚文正㢘希

憲清忠粹德文武元臣蚤以門閥之賢入膺𭔃託

之重非詩書不陳於上前非仁義不行於天下憂

國忘家愛民如己西靖秦蜀東極青齊北清遼碣

南鎭荆湖在中書者曾幾何年而能立大法銷大

患進大儒摧大姦耻身弗及伊周耻君未邁堯舜

言昔賢之所難爲人臣之不敢嶷然三代之佐蓋

將師表百世者矣天不憗遺哲人先萎雖諸子列

官省臺於朕心猶懷舊德是用進以極官加之上

爵於戲表賢能所以尊朝廷也假名器所以報忠

貞也稽(⿱艹石)王章得兹二美凛乎生氣天地猶存服

此殊榮尚開爾後可加贈推忠佐理翊運功臣太

師開府儀同三司上柱國恒陽王仍謚文正

 參政商挺贈謚制   元明善

(⿱艹石)稽 世祖聖神廣運徴聘英賢疆理天下時

則有(⿱艹石)正奉大夫中書參知政事商挺以王佐之

才濟經世之學越自候服召列潜藩迨臨寳祚蔚

爲謀臣四鎭秦蜀而銷急變靖大亂武文迭效再

入中書樞宻而弘帝業固邦本啓沃罙深凡中統

名臣率備飾終之典矧爾斷國十有七謨遺勑在

耳朕曷敢私是用製勲號定美謚躋之極官胙之

𠮷壤於戲道積于躬君子之美利也賞延于世帝

王之大賚也服兹丕顯休命爾後人與有榮耀焉

可贈推誠恊謀佐運功臣太師開府儀同三司上

柱國追封魯國公謚文定

 樞宻趙良弼贈謚制  元明善

昔 聖祖歸自武昌啓皇元始於中統天人胥贊

宗戚叶從無何僭逆之餘輒作陸梁之態誰其將

指先二使以遄征事則從權果群㐫之畢殄興言

及此軫念乆之資善大夫陜西等處行中書省參

知政事趙訓父僉書樞宻院事良弼才周庶務而

洞察其幾學貫三才而不滯于用旣輸誠于佐陜

亦盡瘁于行東撤蓬戍之藩籬浄纎氛于雲棧易

卉裳而冠帶𣺌一介于滄⿰氵𡨋 -- 溟凡危衝■煦之突來

必大義純誠而自處故平生之偉績恒簡在于宸

𠂻宥宻八年險夷一致謙謙素履具見于典刑婉

婉良籌每資于匡翼賜第之留未乆引年之請彌

堅雖房喬不忘秦府之游而李泌雅志嵩陽之隠

在今日孰堪𠋣重顧舊臣寧復如卿特示崇襃盍

申異渥於戯迫世以章平之訓有蔚其華䟽封於

趙魏之才所慿者厚朕將示勸卿其欽承可特贈

推忠翊運功臣太保儀同三司追封韓國公謚文

 平章董士選贈三代制  元明善

大裘無文可用致饗良玉韞璞孰窺至珎緬懐遺

逸之民邁種渾圎之德克昌厥後不在其身榮禄

大夫陜西等處行中書省平章政事董士選曾祖

父昕畎畒怡愉里閭退讓開田種木深期蔽日之

輪囷如山出雲莫測爲霖之變化子能擇主孫亦

𧰼賢一門萬石之家聲四丗五公之譜牒於戲愼

終追逺分茅宣曾矩之光崇德報功推本叶孫枝

之願亶兹興渥寵爾營魂可贈光禄大夫大司徒

追封趙國公謚宣懿

駿命握乾誕啓中天之運豹韜宣武叶成上國之

光想風雲之㑹匪常嘅日月之流如駛爰加顯號

以慰故臣具官董士選祖父贈翊運効節功臣太

傅開府儀同三司上柱國追封壽國公謚忠烈俊

被褐潛珎弃書學劒戎馬折衝之未憗志巳出塵

雲龍胥㑹之有開身先就日獨立中山於臲卼之

際兩復眞定於𭣭攘之間釋兵爲農所活者衆延

師教子其訓益深馬革裹尸實可関生前之語虎

頭食肉終有期沒後之榮德之厚者嗣必昌功之

著者禮必報肆朕嗣服念爾疇庸斯廣重封式彰

異數於戯脩祖廟陳宗器在予君臣之交孚光王

室迪天休惟爾子孫之無斁精爽不昧寵渥其承

可加贈推忠效節翊運功臣依前開府儀同三司

上柱國改封趙國公仍謚忠烈

君臣相資莫喻同心之美忠孝兩立斯爲佐命之

殊謂竹帛曷能以旣其勲絶坐席猶足以優其禮

惟祖有訓非朕敢私具官董士選父資德大夫中

書左丞僉書樞宻院事贈金紫光禄大夫平章政

事謚忠獻文炳正大剛方眀允篤實起家試邑棄

官羞墨綬之卑杖䇿從軍絶食望翠華之逺刑輕

典以安反側釋降人以靖流離白日揮戈埤堄益

張其羽翼長風破浪䝉衝直擣其腹心政在養民

市不易肆辟國可方於SKchar奭活人何减於曹彬嶺

嶠宣威南人不復反矣塞庭請討周公方且膺之

恂恂持儒者之風諤諤挺大臣之節靖念丕圖之

建罙深喬木之思格于皇天雖儼(⿱艹石)帝庭之陟降

渙其大號必有加玄宅之襃崇錫以嘉名胙之列

國掌武襲建牙之舊開司増立㦸之榮九原如生

終古永譽於戯英才間出足爲邦家之立基盛德

無瑕宜爾子孫之逢吉載頒明制尚慰靈魂可加

贈宣忠開濟佐運功臣太尉開府儀同三司上柱

國追封趙國公仍謚忠獻

 中丞于璋贈謚制   元明善

善人天地之紀德莫有加君子邦家之基殁猶不

朽睠懷遺直追錫殊封故資德大夫江南諸道行

御史臺中丞于璋志藴忠貞運逢熈洽慶雲甘露

氣和而動植自宜威鳯祥麟瑞應而猛𬷮咸伏結

深知于 世祖參大政于 武皇澄清每振

于憲綱動静允維于國體逮朕嗣服召卿來廷賜

以繡衣執法應中端之象專兹白簡行軺寛南顧

之憂⿺辶䖏何馳訃之聞盍有崇襃之渥於戯劉寛長

厚允宜居鼎鼐之司胡廣中庸謂當乆臺閣之任

事乖徃古恩慰九原咨爾營魂服我休命可贈推

誠肅政功臣光禄大夫平章政事柱國追封薊國

公謚文簡

 中丞崔彧贈謚制   張士觀

獻可替否治獲佐於明時崇德報功禮宜加於䘏

典故榮禄大夫平章政事御史中丞領侍儀司事

崔彧山川間氣簮紱名家俾司綿蕝之儀繼𬒳

洲之選靡繇一介之助自結九重之知遂擢置於

秋卿俄紀綱於柏寺奏寢宫嬪之議罷征日本之

師章䟽可方之古人搢紳無出其右者擅生殺之

柄忍容義甫之姦抑聚歛之臣力止延齡之相兩

過文昌之府甞僉宥宻之司于琴瑟更張之𥘉賛

匕鬯主噐之決属元貞方大有爲之日適先帝重

中執法之官視左右何以易趙堯在朝廷不可無

汲黯薦耆儒而備顧問崇名教以渙絲綸活人命

於頃刻之間回天威於雷霆之下以去留繫憲臺

之輕重辨邪正公天下之是非凡可以尊主而庇

民曽不避犯顔而直諌慨話言之尚在想風采之

如存永孚于休以昌厥後可贈推誠履正功臣太

保開府儀同三司追封鄭國公謚忠肅

 平章李庭贈謚制   張士觀

混一之期有開于真主恢攘之𭔃允頼於忠臣其

噐博則用廼周其才全則效斯著顧奏捷獨多于

群帥而疇庸豈限于彞章故榮禄大夫平章政事

議樞宻院事提調諸衛屯田事兼後衛親軍都指

揮使李庭宣力襄樊振威嶺海甫師干之歴試俄

斧龯之升崇劒敵萬人縱横制變衝當一面出入

如神納之牛腹而獲生載賈登陴之勇蔽以馬韉

而捷騖疇争執訊之能其韜鈐動合于昔賢故聲

烈特聞于今日至于扈

聖祖東除僭孽所向無前翼先朝西奠遐陬其猶

克壯決䇿于未然而䇿無遺者審㡬之先見而幾

則灼然緬懐熊豹之姿忍聽鼓鼙之奏生也加封

之弗逮名焉節惠以爲宜於戯黼冕桓圭昭其文

昭其度玉符麟節傳之子傳之孫精爽如存寵光

無斁可特贈推忠翊衛功臣儀同三司太保上柱

國追封益國公謚武毅

 丞相⺊憐吉台封河南王制 程鉅夫

撫帝業之艱難爰思將帥啓功臣之盟誓冝及子

孫咨爾在廷聽予作誥開府儀同三司河南江北

等處行中書省左丞相卜憐吉台智明識逺心廣

氣和勲名克篤於前人藩翰乆勤於外服昔將平

於内難朕大𭠘艱方深計於中途卿獨决進志存

弼亮身佩安危所謂社稷之臣盍享尊榮之報乃

復煩於機務非示寵於忠良是用命汝襲諸侯王

以長守於冨貴歸丞相印以自養於壽齡旣不逺

於京師可以時而朝覲允資重望坐鎭一方於戲

表河之南念兹乃祖乃父爲國之屏敬哉有土有

民永建厥家母棄朕命

 髙麗國王昛加恩制  張士觀

咨爾髙麗國王王昛秉心直諒賦質貞純早克嗣

於先猷乆服勞於王室身惟國壻寅居賔日之方

男即皇甥復預乗龍之選築館荷兩朝之眷分茅

襲百祀之傳肆陞右揆之階光應上台之象兹荐

頒於寵數其益厲於忠勤動惟一德之懐居必正

人是與祖宗世稱漢藩輔保樂土於三韓父子並

爲周司徒播清風於萬古可特加純誠守正推忠

宣力定逺保節功臣開府儀同三司太尉征東行

中書省右丞相上柱國髙麗國王尚服渥命以介

福祺

 安南國王陳益稷加恩制 程鉅夫

委質歸朝旣去逆而效順以爵馭貴宜崇德而報

功誕播眀綸用孚衆聽銀青榮禄大夫安南國王

遥授湖廣等處行中書省平章政事陳益稷知畏

天者事大期保境以全民慕帝王之有眞見幾而

作懼祖宗之不祀自㧞而來以忠孝之誠而受知

丗皇𫎇天地之德而賜封故國始者周王之赫怒

伐罪弔民終焉舜帝之誕敷班師振旅彼迷不復

爾守彌堅拯溺救焚從王師凡一再舉適館受粲

留湖右幾三十年身⿸麻止 -- 歴事於四朝志不渝於初莭

肆朕即阼亟其來庭是用加新秩以示恩仍舊封

而授職於戯内寧外撫朕不忘銅柱之南近恱逺

來爾益拱辰星之北對揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)休命永肩一心可加金

紫光禄大夫安南國王依前遙授湖廣等處行中

書省平章政事

 平章張珪封蔡國公制  呉澂

天地之間有正人國家恃以爲元氣卿之忠藎朕

所眷知比因疾以祈閑爰加恩而優老榮禄大夫

中書平章政事張珪彞常世閥廊廟宗工早揔戎

旃巳作禮樂詩書之帥晩司化軸遂稱文學政事

之臣左右六朝出入三府險夷不易其守鯁亮以

如其初太清罹薄食之昬前期致沐浴之請越予

新服嘉乃舊勲諤諤之節詎肯詭隨𠈉𠈉而言𩔖

多禆益黯雖謁告奭尚勉留俾辭鞅掌之勞專罄

格心之學緬惟先正甞平金壘以立功宜得後昆

復就蔡封而襲爵所謂故國庸建上公思竭爾忱

廣敷陳於經幄欽承時命永翊賛於皇猷可封蔡

國公提調經筵事

 許衡妻敬氏封魏國夫人制 鄧文原

魯國有眞儒寔弘宣於道統周南得淑女必肇正

於人倫肆予社稷之臣夙有閨門之化爰旌令則

特示崇襃具官許衡妻敬氏性静以貞行恭而順

自職居主饋孝克奉於㫖甘逮貴被展衣儉猶親

於澣濯惟我宗工盡賛襄之道由爾内助秉柔正

之儀雖善慶之報方來而哀榮之典未稱庸視茅

封而進秩式頒芝檢以䟽恩於戯夫婦相敬如賔

亦旣追榮於偕老公侯必復其始尚其啓迪於後

 丞相拜住贈謚制   𡊮桷

八柱承天棟橈萌於巨構六龍御日輻說見於中

街愍死難以成仁攷生榮而錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)命故中書右丞相

拜住鼎彞王社閥閱相門自結主知應雲龍之異

遇獨持國是炳蓍蔡之先幾陳於上者不足言見

於事者爲可則斥聚歛之臣以靖四表誅黷貨之

徒以正庶官庫無餘財㧞葵之訓靡替門絶私謁

懸衡之鑒益公天下望其治平朝廷以之模楷然

盡言招過憸謀愈深選賢與能奸黨滋懼變成肘

腋禍起股肱山嶽動揺日月昬翳雖元兇正罰足

眀朕心在貞惠易名姑慰卿意分茅故壤増爵維

垣噫未眀入朝竟堕承宗之計盛服假寐孰爲鉏

麑之賢念此䀌傷恩斯優渥可贈清忠一德佐運

功臣太師開府儀同三司上柱國追封東平王謚

忠獻

 平章不忽木贈謚制  盧亘

朕凝命穆清式觀天造將啓靖邦之嘉運必生名

世之大賢挺出𩔖㧞萃之資行尊主庇民之學使

之君臣同德夙夜盡心恊贊機衡融景化於瞬息

之頃深謀廊廟致太平於期月之間禮樂以之而

興隆隂陽由之而順序昔聞其語今見其人故昭

文館大學士榮禄大夫平章軍國重事行御史中

丞不忽木眀允篤誠温文㢘讓研精聖道得先儒

淵祕之傳藻勵忠䂓承

丗皇簡注之渥荐膺器使徧⿸麻止 -- 歴清華殫物洽聞而

守以正經德迪慮而不近名属熈朝更化之初開

眀堂垂拱而治升居台鉉俾罄訏謨一澄苛弊之

源大洗姦䛕之迹事至立斷言爲天下之公知無

不爲才實王者之佐𭣄群材而並進理萬變而不

疑弘沃聖𠂻誕孚辰告翊先帝履尊之際輟元臣

分陜之行再入秉鈞⿺辶䖏聞辞疾弥綸軍國閔勞機

務之煩提挈憲綱坐見朝廷之肅儻號隆福之僊

馭旋驚梁壞而山摧寧不百年遂亡一鑑備觀䂓

摹之盛可謂社稷之臣肆予撫軍言還懐兹懿德

當宁而嘆恨不同時圖髙宻於雲臺丹青罔旣詠

裴度於丘禱柱石徒衰是用寵以帝傅之崇賜以

周公之履庸起具臣之勸允爲儒者之光繄爾英

靈歆茲眀命可特贈純誠佐理功臣開府儀同三

司太傅上柱國追封魯國公謚文貞

 思州田晃忽而不花封二代制 馬祖常

國家外建藩屏以靖逺人責其宣布懐柔之惠能

使恩威並流而一方清謐者稽于國典可不賞勞

乎具官某父某官某向膺朝寵勤庸服官戮力小

心不聞有過乃教忠於嗣息得襲慶於丗家兹朕

所不忘者也故命追襃異數階秩一品有靈在幽

尚迪爾後

比屬有司考禮于䘏典矣而婦人之貴甞視其夫

子焉況有鵲巢汝墳之懿能行於其閨門祍席之

間者乎具官某母某氏女儀柔婉來嬪辨族相其

宗事珩璜有節又能篤生令子服予疆埸撫綏之

勞湯沐衍封胙以列國其尚歆承休寵利爾後昆

以延饋祀之無巳哉

朕以孝治天下凡人臣之親悉命因其班列之次

功庸之等以爲寵數之異焉具官祖父某官某昔

備官使輯綏邊氓頗著惠懷有譽南服夫天之施

仁於物無間朕敢不法天巳哉宥宻之司階品爲

貴啓爾後人保兹終吉

先王制禮婦人之義飲食衣服祭祀而巳非有與

於外事也然或婦道毋德可以表率宗族而成其

夫子者顧宜有以顯賁之也具官祖母某氏早躬

組紃克遵女戒作配令族柔閑有儀惟時聞孫扞

我邊圉膺𬒳爵禄光寵于時而爾可不䟽封郷國

以廣彤管之訓乎賛書在門其告泉壤

 太史令王恂贈謚制  王士熈

洪惟 世祖致治三代之隆緫攬群英得人一時

之盛碩儒旣徃䘏制宜加故嘉議大夫太史令王

恂雅德端方醇資淵懿學𮟏天人之祕運親神聖

之逢嘉謀嘉猷有則入告于后先知先覺又將下

𬒳于民參儲闈調護之勤聞政府機宻之奏望重

漢廷之園綺職專堯典之羲和改暦授時日月星

辰之順軌崇術造士詩書禮樂以移風太平立邦

家之基正節折姦邪之氣朕承景命爾不同朝比

觀嗣子之陳罙切思賢之感章披雲漢識

𥙿皇舊學之初誓指山河啓昭代新封于後華躋

公衮謚易佳名於戯元氣所慿不存亡于生死九

原可作尚哀榮于始終罔昧其承以昌厥續可贈

推誠守正功臣光禄大夫大司徒上柱國追封定

國公謚文肅

 御史觀音寳贈謚制  李端

見危授命乃臣子之至忠崇德報功寔國家之令

典表兹竒節沛以新恩故監察御史觀音寳以才

大夫爲眞御史蚤給事于宿衛每供職于諌言殫

輸向日之誠益厲飛霜之烈實封奏䟽欲竭力以

回天宻邇姦人竟交䜛而蠧國互激雷霆之怒誤

罹斧龯之誅凛雖死以猶生諒無善之不報於戯

紫垣垂𧰼正執法於星辰青簡流芳求争光於日

月尚期貞魄服我寵章可贈資德大夫御史中丞

上護軍追封漁陽郡公謚貞愍

 丞相伯顔祖考封謚制  宋本

元宰立功懋賛千年之運大廷敷號紹開奕世之

封㴑流窮源積善必慶故中書右丞相伯顔祖考

故千夫長阿刺沉毅而彊力忠勤而小心從𭛠忽

禪奮蛇矛而深入扈征蜀道裹馬革以長終賢勞

夙著於生平隂騭益隆於身後天開神聖闢中土

而大同地隔江淮獨東南之未下廼生孫子一我

寰區肆加命數之隆用極襃崇之典位旣登於師

傅秩並進於階勲胙土分茅易名節惠于以舉公

朝之憲度于以嚴私室之烝甞於戯王父抱孫事

業誕𫾻於閥閱天子建德恩光永賁於幽潜尚其

有靈服之無斁可贈推誠佐理翊運功臣太傅開

府儀同三司上柱國追封淮安王謚武康

 御史大夫相嘉碩利封謚制 謝端

列爵之等以馭貴孰加於諸侯王元勲之胄而象

賢宜膺於三錫命云胡殄瘁之蚤重予衋傷之懐

故榮禄大夫江南諸道行御史臺御史大夫相嘉

碩利鍾純美之資負經濟之畧粤(⿱艹石)廼祖相我

世皇始成混一之功末受顧託之命襲其善慶惟

時聞孫不階父師之訓而忠孝夙成篤於君臣之

誼而夷險一致居給舎則伏蒲而抗論司宥宻則

彊本以折衝河汴交流分廟堂之重𭔃東南都㑹

長端憲之崇班皆能綏輯士民肅清綱紀甘棠之

愛遺澤猶新喬木之家清風未憗夫旣世濟厥美

而不天假之年繄淮陽之故圻爾先世之胙土廼

啓封而陞秩仍節行而易名具之賛書賁于幽壤

於戯霖雨舟楫之用雖不究於當時河山帶礪之

盟尚益昌於爾後英爽来逺服兹寵靈可國朝文𩔖卷第十二