毘陵集 (四部丛刊本)/卷第二

卷第一 毘陵集 卷第二
唐 独孤及 撰 景上海涵芬楼藏赵氏亦有生斋刊本
卷第三

毘陵集卷第二

 朝散大夫使持节常州诸军事守常州刺史赐紫金鱼袋独孤及

 诗中三十一首

  送陈兼应辟兼寄高⿺辶商贾至

  早发龙沮馆舟中寄东海徐文粹作李司仓郑司户

  海上怀华中旧游寄郑县刘少府造渭南王少

  府崟

  将还越留别豫章诸公

  杂诗

  山中春思

  伤春怀归

  九月九日李苏州东楼宴

  李卿东池夜宴

  将赴京荅李纾赠别

  江宁酬郑县刘少府兄赠别作

  送SKchar州王录事之任

  送长孙将军拜歙州之任

  送何员外使湖南

  送江陵全少府赴任

  送虞秀才之长沙

  送阳翟张主簿之任

  送李宾客荆南迎亲

  酬常郿县见赠

  送游员外赴淮西

  送马郑州

  萧文学山池宴集

  送荆南张判官

  送义乌韦明府

  送相里郞中赴江西

  和虞部韦郞中寻杨驸马不遇

  和赠远

  和题藤架

  官渡柳歌送李员外承恩赴扬州觐省

  同岑郞中屯田韦员外花树歌

  奉和李尚书画射虎图歌

 送陈兼应辟兼寄高适贾至

结绿处燕石卞和不必知所以王佐才未能忘茅茨罢

官梁山外获稻楚水湄适会傅岩人虚舟济川时天网

忽摇顿公才难弃遗凤皇翔千仞今始一鸣岐上马指

国门举鞭谢书帷预知大人赋掩郤归来词天子方在

宥朝廷张四维料君能献可努力副畴咨旧友满皇州

高冠飞翠蕤相逢绛阙下应道轩车迟高侯秉戎翰策

马观西夷方从幕中事参谋王者师贾生去洛阳焜耀

琳琅姿芳名动百步逸韵凌南皮肃肃举鸿毛泠然顺

风吹波流有同异由是限别离汉塞隔陇底秦川连镐

池白云日夜满道里安可思梦想浩盈积物华愁变衰

因君附错刀送远益凄其四海各横绝九霄应易期不

知故巢燕决起栖何枝

 蚤发龙沮馆舟中寄东海徐文粹作李司仓郑司户

沙禽相呼曙色分渔浦鸣榔十里闻正当秋风度楚水

况值远道伤离群津头却望后湖岸别处巳隔东山云

文粹误作亭舻目送北归翼惜无瑶华持寄君

 海上怀华中旧游寄郑县刘少府造渭南王少府

 崟

凉风台上三峯月王任郑县日于城角筑小台号凉风台每与数公置酒登临望二华云月

不夜城边万里沙离别莫言关塞远梦魂长在子真家

 将还越留别豫章诸公

客鸟倦飞思旧林徘徊犹恋众花阴他时相忆双航苇

莫问吴江深不深

 杂诗

百花结成子春物舍我去流年惜不得独坐文粹作立空闺

暮心自有所待甘为物华误未必千黄金买得一人顾

 山中春思

獺祭川水大人家春日长独谣昼不暮搔首惭年芳靡

草知节换含葩向新阳不嫌三迳深为我生池塘亭午

井灶闲雀声响空仓花落没屐齿风动群木香归路云

水外天涯杳茫茫独卷万里心深入山鸟行芳景勿相

迫春愁未遽忘

 伤春怀归

谁谓乡可望望在天地涯但有时命同万里共岁华昨

夜南山雨殷雷拆萌芽源桃不余欺先发秦人家寂寂

户外掩迟迟春日斜源桃默无言秦人独长嗟不惜中

肠苦但言会合賖思归吾谁诉笑向南枝花

 九月九日李苏州东楼宴

是菊花开日当君乘兴秋风前孟嘉帽月下庾公楼酒

解留征客歌能破别愁醉归无以赠祇奉万年酬

 李卿东池夜宴得池字

政成机不扰心惬宴忘疲去烛延高月倾罍就小池舞

盘𮞉雪动弦奏跃鱼随自是山公兴谁令下士知

 将赴京荅李纾赠别

胶漆常一作投分荆蛮各倦游帝乡今独往沟水便分

流甘作远行客深惭不系舟思君带将缓岂直日三秋

 江宁酬郑县刘少府兄赠别作

往年脱缝掖接武仕关西结绶腰章并趋阶手板齐仙

山不用买朋酒日相携抵掌夸潭壑忘情向组珪事迁

时既往年长迹逾睽何为青云器独嗟浊水泥役牵方

远别道在或先迷莫见良田晩遭时亦杖藜

 送虢州王录事之任

谓子文章达当年羽翼高一经俄白首三命尚青袍未

遇须藏器安卑莫吿劳盘根傥相值试用发硎刀

 送长孙将军拜歙州之任

临难敢横行遭时取盛名五兵常典校四十又专城浪

逐楼船破风从虎竹生岛夷今可料系颈有长缨

 送何员外使湖南

夙昔皆黄绶差池复琐闱上田无晚熟逸翮果先飞前

路舟休系故山云不归王程傥未复莫遣鲤书稀

 送江陵全少府赴任

冢司方眘选剧县得英髦固是攀云渐何嗟趋府劳楚

山迎驿路汉水涨秋涛骞翥方兹始看君六翮高

 送虞秀才擢第归长沙

充赋名今遂安亲事不违甲科文比玉归路锦为衣海

运同鲲化风帆若鸟飞知君到三迳松菊有光辉

 送阳翟张主簿之任

旧闻阳翟县西接凤高山作吏同山隐知君处剧闲少

年当效用远道岂辞艰迟子扬名后方期彩服还

 送李宾客荆南迎亲

宗室刘中垒文场谢客儿当为天北斗曾使海西陲旄

节精诚著铜楼羽翼施还申SKchar帐别言赴倚门期恩渥

霑行李晨昏在路岐君亲两报遂不敢议伤离

 酬常郿县见赠

爱君修政若修身鳏寡来归乳雉驯堂上五弦销暇日

邑中千室有阳春谓乘凫舄朝天子却愧猪肝累主人

辞后读君怀县作定知三岁字犹新

 送游员外赴淮西

多君有奇略投笔佐元戎巳佩郞官印兼乘御史骢使

星随驿骑归路有秋风莫遣无书札他年怀袖空

 送马郑州

使君朱两轓春日整东辕芳草成皋路青山凉水源勉

修循吏迹以谢主人恩当使仁风动遥听舆诵諠

 萧文学山池宴

檀栾千亩绿知是辟疆园远岫当庭户诸花覆水源主

人邀尽醉林鸟助狂言莫问愁多少今皆付酒樽

 送别荆南张判官

𬨎车骆马往从谁梦浦兰台日更迟欲识桃花最多处

前程问取武陵儿

 送义乌韦明府

妙年能致身陈力复安亲不惮关山远宁辞簿领勤过

江云满路到县海为邻每叹违心赏吴门正早春

 送相里郞中赴江西

君把一尺诏南游济沧浪受恩忘险艰不道岐路长戎

狄方构患休牛殊未遑三秦千仓空战卒如饿狼委输

资外府诹谋寄贤良有才当陈力安得遂翱翔岂不慎

幷赋赋均人亦康遥知轩车到万室安耕桑火伏金气

腾旻天欲苍茫寒蝉惨巴邓秋色愁沅湘昨日携手西

于今芸再黄欢娱讵几许复向天一方蹢躅话世故惆

怅举离觞共求数刻欢戏谑君此堂今日把手笑少时

各他乡身名同风波聚散未易量曷月还朝天及时开

智囊前期傥犹阔加饭勉自强

 和虞部韦郞中寻杨驸马不遇

金屋琼台萧史家暮春三月渭川花到君仙洞不相见

谓巳吹箫乘早霞

 和赠远

忆昔去年春风至中庭桃李暎琐窗美人挟瑟对芳树

玉颜亭亭与花双今年新花如旧时去年美人不在兹

借问离居恨深浅祇应独有庭花知

 和题藤架

䔿䔿叶成幄璀璀花落架花前离心苦愁至无日夜人

去藤花千里强藤花无主为谁芳相思历乱何由尽春

日迢迢如线长

 官渡柳歌送李员外承恩往扬州觐省

君不见官渡河两岸三月杨柳枝千条万条色一一胜

绿丝花作鈆粉絮叶成翠羽帐此时送远人怅望春水

上远客折杨柳依依两含情夹郞木兰舟送郞千里行

郞把紫泥书东征觐庭闱脱郤貂襜褕新著五彩衣双

凤幷两翅将鶵东南飞五两得便风几日到扬州莫贪

扬州好客行剩淹留郞到官渡头春阑巳应久殷勤道

远别为谢大堤柳攀条傥相忆五里一𮞉首明年柳枝

黄问郞还家否

 同岑郞中屯田韦员外花树歌

东风动地吹花发渭城桃李干树雪芳菲可爱不可留

武陵归客心欲绝金华省郞惜佳辰祇将棣萼照青春

君家自是成蹊处况有庭花作主人

 和李尚书画射虎图歌

饥虎呀呀立当路万夫震恐百兽怒彤弓金镞当者谁

鸣鞭飞控流星驰居然画中见真态若务除恶不顾私

时和年丰五兵巳白额未诛壮士耻分铢远迩悬彀中

不中不发思全功舍矢如破石可裂应弦尽敌山为空

杀气满堂观者骇飒若崖谷生长风精微入神在毫末

作缋造物何同功方叔秉钺受命新丹青起予气益振

底绥静难功可拟嗟叹不足声成文他时代天育万物

亦以此道安斯民毘陵集卷第二终