打开主菜单

欽定古今圖書集成/曆象彙編/乾象典/第012卷

曆象彙編 乾象典 第十一卷 欽定古今圖書集成
曆象彙編 第十二卷
曆象彙編 乾象典 第十三卷


欽定古今圖書集成曆象彙編乾象典

 第十二卷目錄

 天部藝文三

 管中窺天賦   唐張仲素

 披霧見青天賦    王起

 真元先生箴天論   盧綽

 象賦      林琨

 空賦      闕名

 空賦      闕名

 空賦      郭遹

 空賦     張鳴鶴

 天賦      闕名

 天行健賦     闕名

 鍊石補天賦    闕名

 天賦     宋吳淑

 天部藝文四

 八伯歌     古逸詩

 祭天辭     周闕名

 天行篇     晉傅元

 天行歌     前人

 思元極     唐元結

 天聽吟     宋卲雍

 鈞天樂     明劉基

 天部選句

乾象典第十二卷

天部藝文三编辑

《管中窺天賦》
唐·張仲素
编辑

管為物兮虛受,天為體兮據安。能因徑寸之丙,將窮 轉轂之端。用當其無,蒼蒼之色何盡。微而不大,恢恢 之狀則難。故雖無私以居上,信可因物而仰觀。于是 正瞻視,品清澄,察九垠之際,極一目之能。髣GJfont其形 難識,翼摩之鵠依稀。其狀猶如背負之鵬,或因夫窺 牖是見,且異夫置階而升。風怠八方,煙消四極。默淳 淳之靈嚮,湛悠悠之神域。乃執輕管麗,則遙睇罔 GJfont,審窺不忒。虛其內,雖高明之可分。小其形,胡廣大 之能測。故使蓋影多掩,笠形半匿。月既滿而猶虧,日 將中而如昃。掌握之內,安得容其九重。咫尺之中,豈 能盡其五色。且管之為質也,秉直。天之為體也,含虛。 天執虛而秉陽垂象,管抱直而利有用無。信大小之 有異亦遐,邇以斯殊窺臨既加,徒云其至矣。貞觀必 得,信安可測。夫若然,則固知事不可以近圖遠,物不 可以小謀大。小謀大則立而致尤,近圖遠則坐而賈 害。故方朔言也明俟時之難,莊周著之表游方之外。 客有勤學孜孜,憂心悄悄,服仁義而罔舍,守翰墨而 自矯,將搦管而是窺,願天上之不遺微眇。

《披霧見青天賦》以瑩然可仰無不清心為韻
王起
编辑

鬱彼宿霧,蔽乎遠天。霧晻需以氣徹,天清泠而色鮮。 仰之彌高,五里始分。其沓爾積而能散,三光忽映其 粲然。昔人引之,以喻見賢。奇資允葉,美質相宣。豈徙 卷冥冥之淨綠,覿昭昭于上元。始其雜氛,昏掩高朗, 霏微有色,散漫無象,文豹去之而退藏,螣蛇游之而 來往。將欲縱遙,睇滌煩想。則蒼蒼大圓之色,願豁其 清明。英英上德之容,亦如其瞻仰。及夫收地表,歇天 衢,啟晨光之有耀,闢麗景而多娛。于是碧落如邇,青 冥若無,既仰之而不及,將靚止而豈殊。且欲蓋而彰。 人與天而合契,不言而信。天與貌而相符,則知賢為 眾夥。人不知兮,蔽之孰可,天實悠久,霧不披兮,睹之 則不。故將通顯于幽情,配美于高明。空蒙既同于席 卷,寥廓乃俞于冰清。惟人也玉立斯映,惟天也管窺 莫競。既遐邇之無氛,自心神而可瑩。狀煙消于幕幕, 始露澄潭。凝塵洗之濛濛,自開朗鏡。所以彰風采之 巽,見光儀之盛。異哉一言之人,萬祀攸欽。陋決雲而 觀劍,小披沙而見金。有美人兮,青陽是仰,深鏡斯臨, 自然比天于霄漢,卷霧於沉陰。亦何必觀樂廣之容, 始欽重器。信衛瓘之說,方獲明心者哉。

《真元先生箴天論》
盧綽
编辑

有真元先生者,深粹虛寂,沖凝簡素。故其動也,則局 四海而隘九垓;其靜也,則棲一枝而憂環堵。履真守 樸,與物無競。雖質居巖穴之間,神王煙塵之表,以首 月元,日乃蔭雲。蓋濯飛流,涉西岑而東陸。操白簡,染 朱翰,俯而屏息,仰而起曰:天蕩蕩乎。蒼蒼乎。固無得 而稱也。余有疑焉,請杜其惑。夫虧盈益謙,天之道也。 禍淫福善,天之察也。春榮秋落,天之時也。晝明夜晦, 天之運也。擊電鼓雷,天之怒也。蒸雲施雨,天之澤也。 因斯以言則庶類,萬物非天無以成。受形育氣,非天 無以立。大哉。博哉。乾之化也。故書云:唯天為大,唯堯 則之。詩云:謂天蓋高,不敢不跼。易云:先天而天,弗違 後天,而奉天時,是禎祥之來。不誣也。至於報施何乃爽歟。惡均而異罰,善同而殊效。唐虞慎讓,祚不及子。 湯武逆成,福垂累世。應物無親者,其若是哉。諂諛饕 餮,非貴則富。廉潔貞素,不賤必貧。譎詐反道者,耀蟾 鳴佩。直言順常者,倳刃伏鑕。悲夫。何蓬蓽草萊之人, 遇時而登卿相。膏腴縉紳之士,失勢而作輿臺。豈窮 達之有數乎,何否泰之無定也。至於積德致敗,變險 成功,立信受尤,行仁招咎者,豈勝數哉。或一餐莫給, 或萬錢頓費,或綺紈斯敝,或短褐不完,或黃髮不終, 或襁褓先斃。其於平施,不亦謬乎。夫德合天地,道濟 生民,而有削伐之累。貞貫古今,廉稱百代,而有餒絕 之憂。其於與善,不亦過乎。然負異才,蘊奇調,洞識幽 顯,智周動植,而不免繩樞甕牖,糲食布衣。何所累若 此之斥也。夫鶚隼以摯,擊為恆理,不可食之以粒。豺 虎以搏,噬為常性,不可啗之以草。非其故爾,徙信性 分。然則既授之以距角,而責之以觸蹄,既任之以爪 牙,而罰之以獲殺者,不亦近於諂乎。苟正其味則一 改兩全,化惡不如變形,教善不若易嗜也。鴆毒害吻 而裂腹,虺蝮觸手而解腕。然則欲其弗害者,曷若勿 生乎。如力不能易,則不可稱聖,能而不改,則不得謂 仁。匪聖匪仁,將何以為萬物之主也。扛鼎投石者,不 得云不舉鴻毛。竭河飲澤者,不得云不盡坳水。是知 大既任,小何以辭乎。必為治其若是,將恐亂之未息。 於是少選之間,肅然若有自天而降者,襜霞衣,控風 轡,飛鳳駕,拖蜺旌,如影如嚮,若虛若滅。乃詣余日:帝 有命焉,子其清耳。曰:一氣既分,萬象云備,隨感斯化, 生而無記。故大者自大,不可移之於小。短者自短,不 可易之以長。多者不覺有餘,少者不知不足。減之斯 傷,各守其貞,任之自是。豈較工拙於其間哉。是以百 足一蹠,其行一也。六眸一目,其視一也。火鼠夏遊而 不知其熱,水草冬茂而莫辨厥寒。各安所安,不可易 位。必非其位,則西施與嫫母同姿。苟當所甘,則資實 將腐鼠齊味。各稟其性,余何須焉。若美則留之,醜則 去之,其於簡也,不亦勞乎。若善則與之,惡則奪之,其 於慮也,不亦繁乎。故任之則理息,放之則無累。余以 無告,故能成萬物。余以無心,故能安群有。是知善惡 共域,吉凶同貫,唯爾所召,誰其制之。今子誚余以不 治,何乃爽也。故不治而謂之至治。夫生不余謝,死則 余尤。榮不余善,辱則余仇。多不余獲,少則余求。不與 余共樂,而責余同憂乎。乃愍而訓之曰:若物皆然。則 為惡招禍,脩善致福,徒虛言耳。又復余曰:何言之容 易也。論者多云,命有定數,運有常期。非補養所能延, 非備習所能益。此皆非通識,不可與言道也。是以不 GJfont不義,因此而行。無賴無恥,自斯而作。以之為家,則 家敗。以之為國,而國亡。故桀紂志之於前,而莽卓踵 之於後。所以覆宗絕嗣,事至而不寤者,良此之由也。 悲夫。請以近小喻之遠大。夫廣廈崇基,人之居也。褒 衣博帶,士之服也。故栱差柱跌,則廢而正之,所以無 壞傾之慮。領決襟污,則綴而浣之,所以無穿垢之憂。 故能恆保其貞固,常守其完潔也。若傾而不視,穢而 不澤,則坐見頹陷,立視緇衊矣。故修福禳災,為惡敗 德,若聲之召響,影之隨形,各有主司,自然冥會。惡積 者報速。善小者應遲。猶夫秋生則夏殞,春敷則冬落。 根深則難拔,器滿則易盈。故不可以遠近證有無,不 可以賒促定虛實。疑耳信目,中庸尚所不免以短度 長,下愚固其致蔽。是知朝菌不可言椿鶴,蜉蝣不足 語春秋。況以七尺之形,百年之命,欲辨生於沙界,語 死於塵劫,其可得乎。然言者皆以應報,與自然異,此 蓋思之未精至也。夫所告者莫非由己,所感者皆是 自知。萬物各有本性,故因而用之耳。猶蓺苗蒔果,初 雖灌溉在功,至於結實成味,則非人力所為也。又靈 芝駐年,神丹養性,竟能禦風撫羽,凌煙蹈霞,此乃功 用自然者也。萬象運為莫非此類,終日施用不悟其 理。動成鋒楯,不亦昧乎。至於自然之性,余亦不知其 所以,莫知其所以然而然也。於是言終形滅,莫知所 之。余乃惕然恍然,忘視聽,若遺形體者。久之,乃神魂 憂盡,累息蕩然,與萬物因心,不知榮辱之有異也。

《象賦》
林琨
编辑

載詳圖籍,爰尋古往,功闢二儀,物標萬象。既拆之于 混沌,亦聞之于GJfont恍。雖處中而可求,信居外而能想。 陰陽式布,造化斯分,江河草木,日月煙雲。或毓靈而 稟氣,或照曜而氛氳。不因象而可睹,豈無聲而得問。 仰察天文,旁觀地理,燦爛星布,巍峨嶽峙。或守位而 不易,或鎮方而恆止。不因象之所尊,豈為君而勝紀。 至若刻鳳之琴,盤龍之鏡,開玉軫以交錯,寫菱花而 輝映。聲信美而具出,質含虛而轉靜。不因象而可識, 豈充愛而為盛。則有大樂鼓吹,聖人輿蹕,備禮而制, 乘時而出,宛轉國門,逶迤天術。不因象之為用,豈二 儀而不失。物皆有象,象必可觀。聽之則易,審之則難。 借如玉京上天,貝闕中海,其名可識,其象安在。象以 影隨,影圖象遍。居暗莫察,因明則見。眾象之德,惟人 是則,任以去留,委其通塞。則有心沉GJfont淪,棲遲問津,無才補國,用道藏身,潁水尋隱,商山訪真,欣逢道遠, 應時來賓。既無容而可託,聊以象而為親。

《空賦》
闕名
编辑

觀夫物則有名而有竭,空則無竭而有名。以空自命, 何縮何盈。搏之不得,書之不明。二儀肇分運寒暑,則 與時而應;百功勤務鑿戶牖,則用之以貞。泰山岌而 不以為阻,鴻毛至而不以為輕。恬澹者體之而為性, 澆浮者象之而為情。情性之別,共稟殊呈。是知均乎 空者既若茲,倍乎空者竟如彼。卷之潛方寸之內,舒 之盈宇宙之裏。上皇得之而化淳,季葉失之而亂起。 妙一以為稱,總萬以歸理。詎華說之所精,非掞藻之 能擬。及夫天朗氣高,地平風暢。颺飛鴻六翮之遠,彰 彩雲五色之狀。若士九垓以冥期,蘭子七劍以寥亮。 背之而騁捷,遂之而攸向。同橐籥之罔窮,越視聽之 餘量。況使皓鶴聞天,白駒出谷。囹圄鞠草,洞簫生曲 歟。是時端拱,聖皇坐嘯。英牧蹔勞,求士末介。戩祿事 無,事為無為。衢常樽滿,路不拾遺。蓋有由而致之。

《空賦》
闕名
编辑

無德而稱者,則其稱不朽。無形而用者,則其用不窮。 若乃質混沌,氣鴻濛,生天地之始,匝天地之中。不可 知,詰其名曰空。夫空也者,迎之不見其首,隨之不見 其後,聽之不聞,摶之不有。舒之則遠彌六合,攬之則 不盈一手。體無涯以為大,物有來而必受。徒意其湛 爾無營。飄然至輕,向遙山而似畫,對澄浦而同清。大 而觀之,則漭漫兮類元胎之貌。審而察之,則渺漠兮 凝至道之精。故老氏曰:有物混成,先天地生。寂兮寥 兮,孰能為其損益。不皦不昧,安可議其幽明。利萬物 有含容之德,包二儀有覆載之名。草木資空以長茂, 日月乘空以運行。霜雁雲鵬,非空無以矯其翼。喬其 幽鳥,非空無以習其聲。夫天之無言,不能去蒼蒼之 象。風之無色,不能閟蕭蕭之響。陰陽者氣,猶不免于 推遷。躔次雖高,亦未離于測想。豈若窅兮冥兮,吾則 不知其靈。浩兮蕩兮,吾則不知其廣。含大化以虛無, 超神功而惚恍。善計者無所用其籌策,善觀者無以 勞其俯仰。故能象帝之先,元之又元。引微明于纖隙, 混餘碧于長天。隨時小大,應物周旋。處覆盆而俱暗, 引測管而同圓。入枝間而帶影,通野外以含煙,或高 深放曠,或委曲連綿。雖可名而可道,終默然而澹然。 則有閒居至人,宴坐開士,黜聰明以反聽,閉戶庭而 隱几。既而諦想群物,深觀至理,窮未來寂滅之端,探 過去混元之始。見眾生生而不失,大化化而無已。知 有為盡于無形,化萬物歸于一指。然後色空皆泯。驗 先覺于輪王,物我俱齊,得真筌于莊子。已矣哉。杳杳 茫茫,地久天長,非色非想,不存不亡。故知大象無形, 去文質而成體。至恆不變,混今古以為常。然則無施 不適,應用無方,作器以虛中為貴,接賢以虛左為良。 亦有譚國大夫嗟,已空于杼軸。倡樓孤妾怨,雖守于 空床。當今四海會同,群方清晏,邦國有不空之歌,太 史絕三空之諫。獨有文章遊子,書劍沈淪。出門以虛 舟遇物,入室以虛白全真。生也數奇,每有書空之歎。 長而樂道,猶有屢空之貧。惜揚名之未達,恨干祿之 無津。敢作課虛之頌,用投虛受之人。

《空賦》
郭遹
编辑

造化之工,稽夫有名之域,察以無象之中。彼去有而 含體,乃因無而立空。極乾坤之包,汗漫何窅,渺奧沖 融。且希夷難變,而橐籥罔窮。神禹莫知其至,離婁安 睹其終。墜露有聲,杳然聞皓鶴之唳。太虛無礙,豈獨 發醯雞之蒙。則七曜垂文,八絃作紀,應類示跡,變態 無已。顥氣浹而流英,飛霞散而成綺。順晝夜以明晦, 涵混元而古始及。夫長風清,驟雨霽,或暝魄初滿,或 朝陽不翳。千里若鏡,合止水而澄鮮。四野無塵,分遠 山之虧蔽。理通一貫,施及多族。忘取舍而惟靜,任細 大而皆足。溟漲會百川之宗,簫管達五音之目。墨客 臨而責有賦,見平原,老氏酌,以當無道幾牝谷。戶牖 致有空之用,人神終害盈之黷。故至人得之於無心, 公綽實之于不欲。欽若聖君赫赫,良牧英英。巖穴靜 而賢舉,囹圄空而法平。湛虛明而元鑒,在虛受而澄 清。無談天之逸藻,慚叩寂以求聲。

《空賦》
張鳴鶴
编辑

造化不測,長空浩然。生于未有,物莫能先。故其走目 遐甸,幽不可見。流聽高冥,漸不可聽。既從天而其色, 又鑒水而同形。若乃變化隨時,憑乎動止。韶容春遍, 火雲夏起。流電奪目,殷雷激耳。立繞樹之千巖,廣長 風之萬里,驚飆既臨,彩虹破陰,雨盡天遠,雲空澗深。 百尺樓頭見朝陽之赫奕,九重宮裏聞眾鳥之喧林。 何高秋之遼迥,至窮冬而不極。感在物之捐華,益窮 人之嘆息。惟長空之愛此終生靈兮,動植歌和光以 同塵。每因空以悟色,至人恬澹。既將元之又元,小智 多非。豈斯文之果測。

《天賦》
闕名
编辑

彼蒼者,天成形物,先初鴻蒙。以質判漸,輕清而體閱。生五材以亭毒,運六氣以陶甄。故使晦明相繼,寒暑 遞遷。觀其潛化不言,惟德是輔。列九野而為號,峙八 山而為柱。其為道也,或比之以張弓。其入夢也,或方 之於漱乳。憫鄒衍則嚴霜夏降,應陳寔則繁星夜聚。 孔階遠而難登,樂霧披而已睹。雖覆繖之可媲,豈煉 石之能補。日朝上而疑璧,河夜橫而如帶。破鏡飛乎 其所,長劍倚乎其外。違之則風雨差錯,順之則陰陽 交泰。況乎觀物察變,害盈尚默。則大著美於唐君慮 崩,見饑於杞國。徒瞻蕩蕩之體,孰辨蒼蒼之色。在玉 衡以齊政,任銅史以司刻。

《天行健賦》以天德以陽故能行健為韻
闕名
编辑

大哉,乾元。神不可測。其內也剛,其外也直。直所以保 合太和,剛所以運行不息。故王者奉之而垂化,君子 體之而進德者也。原夫天者,乾之形。乾者,天之名。用 九以則,得一而清名也者,純陽之經形也者。太無之 精,語其動兮,孰知其動。語其行兮,孰知其行。得不詳 其所由,稽其所以。歷土圭以窮妙,因渾儀而探理。左 出右沒,不行則何以變三辰之度。上騰下降,不動則 何以為萬物之始。履柔兮居常,配坤兮秉陽。笠也誰 覆,弓也誰張。四德雖具,未足以擬議。十翼雖廣,未足 以披。攘微乎哉,得于幽者。道盛乎哉,得于道者。王綿 綿若存,戶樞不蠹。較之,則火井易滅。當之,則金柅難 固。持剛靡失,既兼柔克之資。用壯罔虧,亦取易知之 故。是以為君為首,為金,為冰。杳冥兮不慮乎盈縮,寂 寥兮何有于騫崩。喻彼成形,是顯飛龍之象。精其致 遠,因推良馬之能。且夫天也者陽,乾也者健。窺之于 裏則其象歷歷,瞻之于表則其容思思。不言非涉于 可名,不拔方知乎善運。大道非物,豈容媧后之功。小 說惑人,何傷泰宓之論。皇家恩流品物,禮達上元,垂 文明畫一之令,秉神武不殺之權。推之蕩蕩,守之乾 乾。儒不知其異,信所為親上而法天者歟。

《鍊石補天賦》以鍊彼堅貞將補其闕為韻
闕名
编辑

天何言哉,有闕則補。持五石而是用,俾四時而能取。 成乎圓象,故資可轉之功,定彼乾儀。蓋俟至堅之主, 所以裨覆。燾仰周普磨礱,入鍛成功,豈濫于宋人緝 綴為勞。至德何慚于山甫,乾道甚明,配彼清真,類鼓 鑄而可致冀,穹元而是營。石不能言而助無為之化, 天將假手潛因妙用而成,則知媧氏之為功也。體物 情立,取法志生,眄悠遠而求則,象規圓而作程。小大 寧遺,俾隨形以溥,博嗟峨不墜,皆投質于輕清。若乃 元造呈材,神功效技,他山以綴,象帝自邇。卿雲初觸, 當碧落以麗乎銀漢。同流激清霄而節彼天象。又元 石質既堅,究勤勞而日月逝矣,成廣大而星辰繫焉。 暖積素之煙,尚疑苔點。降如絲之雨,終若溜穿。觀夫 圓則九重,功惟百鍊,眷無親而克,敬當有道而可見。 言柔與剛崇高,是將運有徒于晝夜,比為炭于陰陽。 織女停梭受支機于河漢,荊人抱璞嗟韞玉于穹蒼。 補之伊何,以當其闕。照悠悠于峻極,驅鑿鑿于超忽。 想夫取鍛之日,排剛之時。齟齬不安,或表艱難之步。 清明于外,猶生錯落之姿。正圓虛之廣矣,下長風而 凄。其是知補上天于鍊石,蓋虛實之相資焉。

《天賦》
宋·吳淑
编辑

太初之始,元黃混井。及一氣之肇判,生有形於無形。 于是,地居下而重濁,天在上而輕清。斯蓋群陽之精, 積氣而成,澒洞蒼莽,不可為象。溟涬濛鴻,莫知其終。 其氣皓涆,其體穹隆。觀文以察時變,垂象而見吉凶。 大哉乾元。萬物資始。定辰極于北斗,驗日星于磨蟻。 其運也,轉如車轂。其速也,流如弩矢。半覆地上,半居 地下。或似卵以含黃,或若奩而抑水。方既見于王充, 安亦聞于虞喜。洛下準之于地中,耿詢測之于室裏。 悠哉博厚,倬彼昭回。榆稱歷歷,網說恢恢。雪霜降而 風雨施,無非教也。四時行而萬物茂,復何言哉。懿彼 秉陽本乎親,上著不息而行健。列三光而成象,仰高 見張弓之道,臨下識覆盆之狀。若夫元景映璧,繁星 貫珠,究宣夜之說,習周髀之書。申須言之而盡妙,裨 GJfont論之而有餘。亦聞九野為稱,十端是紀。為萬物之 祖,用四時作吏。驚鄭國之再旦,悟齊公之仰視。萇弘 違之而支壤,穆子夢之于壓己。至若黃帝蓋象,顓頊 渾儀,可以表測,誰能管窺。道悠久而聞禮,步艱難而 見詩。既居高而治下,亦常正而無私。嘗論冒笠之象, 寧知倚杵之期。仁已喻于放勳,高仍同于仲尼。授之 人時,正以璇璣。唐堯義和之命,高辛重黎之司,故王 者被袞以象矣。燔柴而祭之南郊就陽之位,圓丘父 事之儀,以災異而垂鬻,豈元遠而難知。故其德表清 明,道稱柔克。瞻浩浩之元氣,仰蒼蒼之正色。虧以東 南,奧以西北。街指畢昴,宮稱營室,難諶而靡常,無親 而輔德。常虧盈而益謙,每無為而成物。鄒衍曾談,保 章是職。雨粟既見于神農,降種亦聞于后稷。共工觸 山而折柱,女媧補闕而煉石。泰宓嘗陳于辯對,裴楷 亦昭于敏識。若夫域中為大,得一而清,立圓儀之八 尺,識太元之九名。製既聞于陶景,妙或說于張衡。旋轉識彈丸之狀,覆蓋見敧GJfont之形爾。其運以六氣,承 之八柱。既警晉而啟魏,亦與唐而授楚。故當欽若,豈 宜戲豫。傳虞昺之妙識,伏姚信之精慮。至若巫咸叫 閽,陶公擊門,詩稱雲漢,柱識崑崙。聞湯王之仰舐,傳 鄧后之曾捫。推耿洛于揚子,一渾GJfont于靈恩。既識左 旋,亦云周復。嘗聞不足而裂,每為益高。而跼思真之 論精微,道養之言委曲。或云歷于兩地,或云通于飛 谷。斯皆臆度之謂,豈見聞于耳目也。

天部藝文四编辑

《八伯歌》
古逸詩
编辑

明明上天,爛然星陳。日月光華,宏予一人。

《祭天辭》
周闕名
编辑

皇皇上天,照臨下土。集地之靈,降甘風雨。庶物群生, 各得其所。靡今廉古,惟予一人。某敬拜皇天之祜。

《天行篇》
晉·傅元
编辑

天行一何健,日月無停蹤。百川赴晹谷,三辰回泰蒙。

《天行歌》
前人
编辑

天時泰兮昭以陽。清風起兮景雲翔。仰觀兮辰象,日 月兮運周。俯視兮河海,百川兮東流。

《思元極》
元·結
编辑

天曠莽兮杳泱茫,氣浩浩兮色蒼蒼。上何有兮人不 測,積清寥兮成元極。彼元極兮靈且異,思一見兮藐 難致。思不從兮空自傷,心慅兮意惶懹。思假翼兮 鸞鳳,乘長風兮上羾。揖元氣兮本深實,餐至和兮末 終日。

《天聽吟》
宋·邵雍
编辑

天聽寂無音,蒼蒼何處尋。非高亦非遠,都只在人心。

《鈞天樂》
明·劉基
编辑

君不見天穆之山二千仞,天帝所以觴百靈。二嬪不 下兩龍去,九歌九辯歸杳冥。我忽乘雲夢輕舉,身騎 二虹臂六羽。指揮開明闢帝關,環佩泠泠曳風雨。明 月照我足,倒影搖雲端。參差紫鷥笙,響震瑤臺寒。我 欲聽之未敢前,空中接引皆神仙。煙揮霧霍不可測, 翠葩金葉光相射。鯨鐘虎GJfont鏗鴻濛,撼崑崙兮殷崆 峒。揚天桴兮伐河鼓,咸池波兮析水風。遂升泰階朝 玉帝,側身俯伏當瓊陛。訊曰:太極折裂為乾坤,紛紛 枝葉皆同根。胡為妄生水火金木土,自使激搏相熬 煎。臣聞:三皇前群,物咸熙熙,眾子戴一父,皞皞無偏 私。忽然元氣自蕩潏,變換白黑分賢癡。蚩尤與黃帝, 從此興戈矛,流毒萬萬古。爭奪無時休,骨肉自殘賊, 帝心至仁能不憂。帝不答,臣心迷,風師咆哮虎豹怒, 銀漢洶涌天雞啼,飆輪撇捩三島過,海水盡是青玻 璃,神奔鬼怪惕驚起,遺音渢渢猶在耳。夢耶遊耶不 可知,但見愁雲漠漠橫九嶷。

天部選句编辑

楚屈原《離騷》:指九天以為正兮,夫唯靈修之故也。 皇天無私阿兮,覽民德焉錯輔。

《九歌》:廣開兮天門,紛吾乘兮元雲。登九天兮撫彗 星。

《九章》:所非忠而言之兮,指蒼天以為正。欲釋階而 登天兮,猶有襲之態也。皇天之不純命兮,何百姓 之震愆。彼堯舜之抗行兮,暸杳杳其薄天。據青 冥而攄虹兮,遂儵忽而捫天。

《遠遊》:命天閽其開關兮,排閶闔而望予。召豐隆使先 導兮,問太微之所居。集重陽入帝宮兮,造旬始而觀 清都。朝發軔于太儀兮,夕始臨乎于微閭。

宋玉《九辯》:泬寥兮,天高而氣清。

漢賈誼《惜誓》:登蒼天而高舉兮,歷眾山而日遠。 《淮南子·墜形訓》:正土之氣御乎埃天,偏土之氣御乎 清天。弱土之氣御乎白天,壯土之氣御乎赤天。 路溫舒尚德緩刑書:輔天而行,宗廟以安。

魏徐幹《中論》:把臂捩腕,扣天矢誓。

晉郭璞《江賦》:類胚渾之未疑,象太極之構天。

宋顏延之《赤槿頌》:華繅間物,受色朱天。

謝靈運《撰征賦》:水潤土以顯比,火炎天而同人。 何承天《達性論》:撫養元元,助天宣德。

謝莊《月賦》:白露曖空,素月流天。

梁沈約《栖禪精舍銘》:南瞻巫野,北望淮天。

江淹《報袁叔明書》:紫天為宇,環海為池。

吳均《與施從事書》:絕壁于天,孤峰入漢。

北周王褒《突厥寺碑》:六合之內,存乎方冊。四天之下, 聞諸象教。

唐楊炯《盂蘭盆賦》:上妙之座,收于燈王之國。大悲之 飯,出于香積之天。

崔融《瓦松賦》:煌煌特秀,狀金芝之產霤。歷歷空懸,若 星榆而種天。

僧一行《起義堂頌序》:非舜以考天,而疇咨審靈命之 陰騭。非禹以享天,而德讓知歷數之有歸。

瞿楚賢《碧落賦》:其色清瑩,其狀冥寞,雖離婁明目兮, 不能窮其形。其體浩瀚,其勢瀰漫,縱夸父逐日兮,不能窮其畔。浮滄海兮氣渾,青山兮色亂。 魏文帝《樂府》:上慚滄浪之天,下顧黃口小兒。

宋謝莊詩:夕天霽晚氣,輕霞澄暮陰。

梁蕭統詩:上岧嶢兮入逼天。

隋煬帝詩:俯臨滄海島,回出大羅天。

唐駱賓王詩:我出有為界,君登非想天。

杜甫詩:爾家最近魁三象,時論同歸尺五天。春光 白門柳,霞色赤城天。峨嵋高出西極天。

白居易詩:海山不是吾鄉處,歸即應歸兜率天。 儲光羲詩:細草生春岸,明霞散早天。

徐彥伯詩:日月移平地,雲霞綴小天。

杜牧詩:柳暗霏微雨,花愁黯淡天。欲開未開花,半 雨半晴天。

劉禹錫詩:遊絲捺亂碧羅天。

張籍詩:悠悠到鄉國,還望海西天。

張翥詩:半落淮南雨,遙沈海上天。

皇甫冉詩:雲開小有洞,日出大羅天。

元稹詩:自笑無名字,因名自在天。

方千詩:獨柱搘天寰宇正,雄名蓋世古今無。

李洞詩:島嶼分諸國,星河共一天。新秋日後曬書 天。

鄭谷詩:霜漏清中禁,風旗拂曙天。

宋邵雍詩:天向一中分造化。須探月窟方知物,未 躡天根豈識人。乾遇巽時為月窟,地逢雷處見天根。


PD-icon.svg 本作品在全世界都属于公有领域,因为作者逝世已经超过100年,并且于1923年1月1日之前出版。